بودجه تصویب شده عیدی کارگران وزارت صنایع، صرف پاداش تصویب نشده مدیران شد!

بر اساس اطلاعات موثق واصله امسال كارگران برخي شركت هاي نساجي عيدي نداشتندودرواقع عيدهم نداشتند!

كارگران شركت هاي كنف كاروبافكاررشت،گلبافي قائمشهر،وسيمان سپاهان اصفهان بدليل اينكه عيدي وحق عائله مندي خودراازوزارت صنعت،معدن وتجارت دريافت مي كنندبابي لياقتي و زدوبندمديركل امورمالي اين وزارت صنعت، تاالان طلب خودرادريافت نكرده اند،اين درصورتي كه طي بخشنامه هاي مرسوم عيدي كاركنان مي بايست درپايان بهمن ماه به اين كارگران پرداخت مي شد،واين مسئله باعث مشكلات وشرمساري جهت تامين نشدن هزينه هاو مايحتاج ضروري ايام نوروز براي اين قشرزحمت كش گرديد.اين افرادپس ازتعطيلات بامراجعه به استانداري متوجه مي شوندكه اعتبارمربوطه به وزارت صنعت،معدن وتجارت پرداخت شده ولي به دليل زدوبندهاي مرسوم درادارات دولتي وبراي تامين هزينه افرادوابسته وهمچنين پاداش پايان سال مديران اين مبالغ تاكنون به كارگران شركت هاي يادشده پرداخت نگرديده!باپيگيري اين كارگران ومراجعه برخي ازافرادذينفع متوجه ميشوندكه سندوچك مربوطه هم صادرگرديده ولي مسئولين مربوطه اعلام ميدارندكه اعتباراين سندبراي هزينه هاي ديگروزارت مصرف شده ومديرمربوطه دستورداده اندكه چك صادره راتااطلاع بعدي به بانك نبرند!حال باتوجه به تخلف واضح مديريادشده بايدازمسئولين رده بالاي اين وزارت درمورداين كارتعمدي پرسيدكه آياپاداش مديران ومعاونين رابايدازحق عائله مندي وعيدي اين كارگران پرداخت كرد؟آيامديران اينقدربي پول شده اندكه اين همه خانواده به خاطرپنجاه مديربايدايام عيدرابانگراني وتنگدستي سپري كنند؟

بحال اين وزارت خانه بي دروپيكرومديرانش بايدخون گريست...